Stredné Slovensko

Osobný odber

Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica

+ 421 0905 701 038

Zavolajte nám

Zásady ochrany osobných údajov

Ceníme si váš záujem o našu webovú stránku. Ochranu vašich osobných údajov berieme vážne. Vaše údaje preto spracovávame v súlade s právnymi predpismi, ktoré upravujú ochranu údajov. Táto webová stránka o vás zhromažďuje rôzne údaje a informácie.

1. Prevádzkovateľ a zodpovedná osoba

Prevádzkovateľ, ktorý spracováva údaje, je
ErPaK s.r.o.
Pri parku 552/14 941 45 Maňa

(ďalej v týchto zásadách ochrany osobných údajov označovaný aj ako „Tupperware“, „my“ alebo „nás/nám“)

Ak máte akékoľvek otázky alebo návrhy týkajúce sa ochrany údajov, môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese osobneudaje@tupperware-slovensko.sk

Rovnako sa môžete obrátiť na našu zodpovednú osobu na adrese info@tupperware-slovensko.sk

2. Účely spracovania a právne základy

2.1. Vaše údaje spracovávame na základe vášho súhlasu (GDPR čl. 6, ods. 1, písm. a)) v rozsahu a na účely spracovania, ktoré sú opísané v príslušnom súhlase (napr. použitie kontaktných údajov zo strany vášho okresného predajcu, manažéra vašej strany alebo v súvislosti s použitím obľúbených produktov spoločnosti Tupperware).

2.2. Vaše osobné údaje spracovávame na základe plnenia zmluvy, na vykonanie predzmluvných opatrení (GDPR čl. 6 ods. 1 písm. b)) a na nasledujúce účely spracovania:

2.3. V snahe chrániť naše legitímne záujmy, a to predovšetkým v snahe chrániť našu IT infraštruktúru, zaručiť príslušnú komunikáciu so zákazníkmi a podporiť predaj našich produktov (GDPR čl. 6 ods. 1 písm. f)) vaše osobné údaje spracovávame na nasledujúce účely:

2.4. Vo výnimočných prípadoch môžeme vaše údaje použiť aj na splnenie zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c)) na ochranu životne dôležitých záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. d)) alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e)).

3. Ďalšie zhromažďovanie a použitie vašich údajov

3.1. Záznamy webového servera

Naše webové stránky môžete vždy navštíviť bez toho, aby ste nám povedali, kto ste. Pri väčšine webových stránok je však bežné, že server, ktorý hosťuje naše webové stránky (ďalej len „webový server“) automaticky zhromažďuje vaše údaje, keď nás na internete navštívite.

Webový server automaticky rozpoznáva určité osobné údaje, napríklad vašu IP adresu, dátum a čas, kedy ste našu stránku navštívili, obsah, ktorý ste si na našej webovej stránke prehliadali, webovú stránku, ktorú ste predtým navštívili, použitý prehliadač (napr. Internet Explorer), použitý operačný systém (napr. Windows), ako aj názov domény a adresu poskytovateľa internetu (napr. AOL). Ak naša webová stránka používa súbory cookie (ako je vysvetlené nižšie), webový server ukladá aj tieto informácie.

Pravidelne tieto protokoly serverov vyhodnocujeme na štatistické účely (tzv. „clickstream analýzy“), aby sme zistili, ako sa naše webové stránky používajú. Našu webovú stránku optimalizujeme na základe týchto zistení. Tieto údaje môžeme použiť aj v prípade zneužitia systému v spolupráci s poskytovateľom internetových služieb a/alebo s miestnymi orgánmi na identifikáciu pôvodcu takého zneužitia.

3.2. Dočasné cookies (tzv. „session cookies“)

Súbory cookies ukladáme, aby sme vám mohli ponúknuť komplexnú škálu funkcií a aby sme vám spríjemnili používanie našich webových stránok. „Cookies“ sú malé súbory uložené vo vašom počítači prostredníctvom vášho internetového prehliadača. Ak súbory cookie nechcete používať, môžete zabrániť ich ukladaniu do vášho počítača prostredníctvom príslušných nastavení vášho internetového prehliadača. Upozorňujeme, že tento krok môže obmedziť funkčnosť a funkcie našej ponuky.

Technické súbory cookie slúžia na to, aby umožnili používateľovi prístup k hlavným funkciám webovej stránky a jej variantov, zabezpečili ich pripojenie a umožnili budúce prehliadanie webovej stránky a jej variantov, ktorých obsah sa dá zodpovedajúcim spôsobom prispôsobiť.

Reklamné súbory cookie sa používajú na prispôsobenie reklamného obsahu, ktorý sa zobrazuje na webových stránkach a jej variantoch, podľa zvykov používateľa.

Používateľ má možnosť zdieľať obsah stránky s inými ľuďmi prostredníctvom sociálnych médií. Keď používateľ použije tlačidlá zdieľania, automaticky sa inštaluje súbor cookie tretej strany.

3.3. Analýza údajov prostredníctvom pseudonymizovaných užívateľských profilov

Na webovú analýzu používame službu Google Analytics od spoločnosti Google LLC („Google“). Služba Google Analytics využíva textové súbory cookie uložené vo vašom zariadení, ktoré pomáhajú analyzovať spôsob používania webovej stránky. Informácie, ktoré súbor cookie vygeneruje v súvislosti s používaním tejto webovej stránky (vrátane vašej skrátenej IP adresy), budú odoslané spoločnosti Google a tá ich uloží na serveroch v Spojených štátoch. Spoločnosť Google použije tieto informácie, aby pre nás vyhodnotila vaše používanie webovej stránky, aby zostavila štatistické prehľady o aktivite webovej stránky a aby nám poskytla ďalšie služby súvisiace s používaním našich webových stránok a internetu.

Spoločnosť Google môže tieto informácie previesť tretím stranám, ak si to vyžaduje zákon, alebo ak tretie strany spracovávajú tieto údaje v mene spoločnosti Google. Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Google používa vaše údaje, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Ak nemáte záujem o analýzu webovej stránky, služby spoločnosti Google môžete zakázať pomocou prídavného modulu prehliadača. Môžete si ho stiahnuť tu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Okrem toho môžete používanie jednotlivých súborov cookie upraviť prostredníctvom nastavení ochrany súkromia vo vašom prehliadači.

4. Dôsledky prípadného neposkytnutia údajov

Niektoré údaje zhromažďujeme, aby sme vám na našej webovej stránke vedeli poskytnúť zodpovedajúce funkcie alebo aby sme odpovedali na vaše otázky.

Ak tieto údaje uvediete sami, vyššie uvedené nepovinné údaje nemusíte poskytnúť. Bez týchto údajov však nebudeme môcť na našej webovej stránke sprístupniť zodpovedajúce funkcie, prípadne nebudeme môcť spracovať vaše požiadavky.

5. Poskytnutie osobných údajov

5.1. Prenos údajov sprostredkovateľom

Pri poskytovaní služieb sa spoliehame na zazmluvnené externé spoločnosti a na externých poskytovateľov služieb („sprostredkovateľov“). V takýchto prípadoch zdieľame osobné údaje s príslušnými sprostredkovateľmi, ktorí ich ďalej spracúvajú. Títo sprostredkovatelia sú starostlivo vyberaní a pravidelne kontrolovaní, aby sme zabezpečili ochranu vášho súkromia. Sprostredkovatelia môžu údaje používať iba na nami špecifikované účely a zároveň sú zmluvne zaviazaní, aby s nimi zaobchádzali výhradne v zmysle týchto zásad ochrany osobných údajov a podľa platných zákonov na ochranu údajov.

V súčasnosti odosielame údaje nasledujúcim sprostredkovateľom

5.2. Iné delegovanie údajov

Vaše osobné údaje prenášame bez vášho súhlasu iba v zákonom povolených prípadoch. Takéto delegovanie údajov môže byť právne povolené najmä v nasledujúcich prípadoch:

Spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti alebo je v legitímnom záujme spoločnosti Tupperware, napríklad v dôsledku príslušných žiadostí o poskytnutie údajov zo strany orgánov;

Spracovanie je potrebné na ochranu vašich životných záujmov alebo záujmov niekoho iného;

Spracovanie je nevyhnutné na plnenie úlohy, ktorá je vo verejnom záujme, alebo pri výkone verejnej moci delegovanej spoločnosti Tupperware

5.3. Prenosy údajov do tretích krajín

Spoločnosť Tupperware používa na prenos údajov do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (do „tretích krajín“), najmä do Spojených štátov, analytické nástroje. V snahe zabezpečiť ochranu vašich práv na súkromie v tejto súvislosti spoločnosť Tupperware nikdy neprenesie vaše údaje do tretích krajín, ak tam nie je zabezpečená úroveň ochrany údajov, ktorá zodpovedá požiadavkám nariadenia GDPR.

V prípade USA sa Európska komisia rozhodnutím z 12.7.2016 rozhodla, že podľa nariadení Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA existuje v USA primeraná úroveň ochrany údajov (tzv. „rozhodnutie o primeranosti“ podľa nariadenia GDPR, čl. 45).

6. Vymazanie vašich údajov

Vaše osobné údaje neuchovávame dlhšie, než je potrebné na splnenie príslušných účelov (pozri doložku ‎2) spracovania údajov.

7. Vaše práva v pozícii dotknutej osoby

7.1. Právo na informácie

Na základe žiadosti máte právo kedykoľvek získať od nás informácie o vašich osobných údajoch, ktoré sme spracovali v rámci nariadenia GDPR, čl. 15.

7.2. Právo na opravu

Ak sú vaše osobné údaje nesprávne, máte právo požiadať o ich okamžitú opravu.

7.3. Právo na vymazanie

Máte právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov za podmienok uvedených v GDPR čl. 17. K týmto podmienkam dochádza najmä vtedy, ak bol príslušný účel spracovania splnený alebo inak zanikol a ak by sme vaše údaje spracovávali nezákonne, ak ste odvolali svoj súhlas, pričom údaje nemožno ďalej spracovávať na inom právnom základe, ak ste úspešne namietali voči spracovaniu údajov (pozri doložku ‎7.6) a v prípadoch povinnosti vymazania podľa právnych predpisov EÚ alebo členského štátu EÚ, ktorému podliehame.

7.4. Právo na obmedzenie spracovania

Podľa článku 18 nariadenia GDPR nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje spracovávali len v obmedzenom rozsahu. Toto právo sa uplatňuje najmä vtedy, keď je spochybnená presnosť vašich osobných údajov, ak požiadate o obmedzené spracovanie namiesto vymazania za podmienok oprávnenej žiadosti o vymazanie (doložka ‎7.3) a v prípade, že údaje už nie sú potrebné na nami sledované účely, ale údaje požadujete, aby ste mohli uplatniť, využiť alebo obhájiť svoje zákonné práva, a ak je úspech námietky stále sporný.

7.5. Právo na prenosnosť údajov

Podľa článku 20 nariadenia GDPR máte právo žiadať od nás vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom, strojom čitateľnom formáte a ste oprávnený/á oznámiť tieto údaje inému prevádzkovateľovi.

7.6. Právo namietať

Z dôvodov vášho konkrétneho prípadu máte právo kedykoľvek podať námietku voči spracovaniu vašich osobných údajov, ku ktorému dochádza buď vo verejnom záujme, alebo na ochranu nášho legitímneho záujmu. Spracúvanie vašich osobných údajov zrušíme, ak nebudeme môcť určiť presvedčivé legitímne dôvody na ich spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracovanie nie je potrebné na účely vymáhania, sledovania alebo obhajoby právnych nárokov.

Ak máte námietky voči spracovaniu vašich osobných údajov na reklamné účely, toto spracovanie v každom prípade zastavíme.

7.7. Uplatňovanie týchto práv

Ak si prajete uplatniť tieto práva, kontaktujte nás napríklad e-mailom na adrese osobneudaje@tupperware-slovensko.sk

7.8. Právo na odvolanie

Ak ste nám dali súhlas na spracovanie vašich osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať, napríklad e-mailom na adrese osobneudaje@tupperware-slovensko.sk alebo kliknutím na príslušný informačný bulletin, ktorý zodpovedá vášmu súhlasu. Pokiaľ vaše údaje nebudeme spracovávať na inom právnom základe (napr. aby sme mohli ďalej plniť naše vzájomné zmluvy), od daného momentu ich prestaneme spracovávať.

7.9. Právo odvolať sa

Ak ste presvedčený/á, že pri spracovaní vašich osobných údajov došlo k porušeniu nariadenia GDPR, máte právo odvolať sa na dozorný orgán, a to konkrétne v členskom štáte vášho bydliska, zamestnania alebo v mieste údajného porušenia.

8. Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Služby, ktoré poskytuje spoločnosť Tupperware, sa môžu z času na čas meniť, najmä s cieľom ďalšieho rozšírenia funkčnosti našich webových stránok. Takéto zmeny môžu mať vplyv na použitie vašich osobných údajov. Spoločnosť Tupperware si preto vyhradzuje právo meniť tieto zásady ochrany osobných údajov. Aktuálnu verziu nájdete v spodnej časti každej stránky nášho webového obsahu pod názvom „Zásady ochrany osobných údajov“. Pravidelne sa takto informujte o aktuálnom stave zásad ochrany osobných údajov.

Táto verzia zásad ochrany osobných údajov platí od 1.12.2021

0
    0
    Váš košik
    Váš košík je prázdnyNakupovať